REGULAMIN KONKURSU „Konkursu LOL Tweens”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs LOL Tweens” [dalej: „Konkurs”] jest RedGil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brylantowa 3, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000704135, Nr NIP: 95-22-17-06-51, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy ze sklepami al.to i Fitom.
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 6 lipca 2021 r. Prace przyjmowane są do dnia 13 lipca 2021.
 • 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
 2. Zakup zabawki LOL Surprise Tweens [dalej: „Zabawka”] w Sklepie Objętym Konkursem w okresie trwania Konkursu;
 3. Zachowanie paragonu lub faktury [„zwanym dalej dowodem zakupu”], przy czym wymaga się, aby na dowodzie zakupu, nazwa Zabawki została wskazana w sposób umożliwiający stwierdzenie jej nabycia lub została potwierdzona odręcznym wpisem pracownika sklepu na dowodzie zakupu wraz z pieczęcią sklepu oraz podpisem pracownika – dowód zakupu należy przechować do celów weryfikacji zgłoszenia i wydania nagrody;
 4. Wykonanie zadania konkursowego przez małoletnie dziecko Uczestnika lub Uczestnika konkursu: „Konkurs LOL Tweens [dalej: „Wykonanie Zadania Konkursowego”];
 5. Wysłanie na adres tweens@mgae.com.pl wiadomości email:

– wpisując w tytule „Konkurs LOL Tweens”,

– wpisując w treści imię oraz wiek uczestnika

– załączając zdjęcie lub skan dowodu zakupu oraz zdjęcie biorące udział w konkursie, zgodnego z ust. 1b powyżej

[dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”].

 1. Jeden paragon uprawnia do podesłania jednej pracy. Jedna osoba może przysłać dowolną ilość prac jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.
 2. Do maila należy załączyć skan odręcznie napisanego lub wydrukowanego ze strony konkursowej i podpisanego czytelnie wraz z datą oświadczenia o następującej treści: „Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu mojego małoletniego dziecka (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i: przenoszę nieodpłatnie i na czas nieograniczony, majątkowe prawa autorskie do zdjęcia zgłoszonego do Konkursu „Konkurs LOL Tweensna wszystkich polach eksploatacji. Ponad to zezwalam na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy.” W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba pełnoletnia treść oświadczenia powinna brzmieć: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i: przenoszę, nieodpłatnie i na czas nieograniczony, majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wykonanego osobiście i zgłoszonego do Konkursu Konkurs LOL Tweens na wszystkich polach eksploatacji. Ponad to zezwalam na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy.”
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
 2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy Kodeks cywilny;
 3. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie określone w § 2 ust. 1 powyżej;
 6. nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.
 7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane przez Organizatora w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tychże osób.
 8. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że jeżeli zadanie konkursowe wykonało jego małoletnie dziecko to posiadaono pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, a zgłoszona praca nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Prawa do przesłanych prac konkursowych przechodzą na własność Organizatora, a zgłaszając dzieło do konkursu, autor Uczestnik, w imieniu małoletniego autora, wyraża zgodę na jego publikowanie oraz drukowanie  w mediach elektronicznych oraz drukowanych w dowolnej formie przez dowolny czas. Jeżeli zadanie konkursowe wykonał Uczestnik osobiście to przystępując do konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada ono pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, a zgłoszona praca nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. Prawa do przesłanych prac  konkursowych przechodzą na własność Organizatora, a zgłaszając dzieło do konkursu, Uczestnik, w imieniu małoletniego autora, wyraża zgodę na jego publikowanie oraz drukowanie w dowolnej formie przez dowolny czas.
 • 3. NAGRODY RZECZOWE

Dla uczestników Konkursu przewidziano nagrody:

 • Bon o wartości 500 zł do realizacji w sklepach al.to i Fitom
 • 3 zestawy zabawek LOL Surprise 

Obowiązki zwycięzcy turnieju i odbiór nagrody

Zwycięzcy przysługuje prawo do odmowy odbioru nagrody. Nie ma możliwości odbioru równowartości narody w gotówce. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody zostanie ona wręczona osobie, która zajęła drugie miejsce w konkursie.

 1. Organizator i Fundator nagrody
 2. Organizatorem konkursu na zlecenie fundatora nagrody, firmy MGA Entertainment, jest RedGil Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000704135, Nr NIP: 95-22-17-06-51, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.
 3. Należny podatek od nagród zostanie uiszczony bezpośrednio przez Organizatora.
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora [dalej: „Komisja”]. W skład komisji wejdą dwie osoby z firmy MGAE Polska sp. z o.o., będącej fundatorem nagród, oraz jedna osoba z firmy Redgil sp. z o.o. Komisja wyłoni zwycięzców Konkursu wraz ze wskazaniem przyznanej nagrody w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. według kryteriów opisanych poniżej w ust. 5.
 6. Ocena prac dokonywana przez Komisję w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna i będzie opierała się na następujących kryteriach:
 • koncepcja pracy
 • samodzielność wykonania pracy
 • wartość artystyczna
 • kompozycja
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Komisja wybierze pracę zwycięzcę oraz 3 osoby wyróżnione. Prace zostaną podzielone, zgodnie z powyższymi kryteriami wymienionymi w ust. 5:

– autor pracy zwycięskiej otrzyma Bon o wartości 500 zł do realizacji w sklepach al.to i Fitom   

– autorzy prac wyróżnionych otrzymają zestawy zabawek LOL Surprise

 1. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 2. Decyzja Komisji, co do wskazania Zwycięzcy konkursu oraz pozostałych nagrodzonych oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 3. Zwycięzca Konkursu i pozostali nagrodzeni zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do dnia 15 lipca 2021 r., poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym.
 4. W odpowiedzi na wiadomość Organizatora o wygranej, nagrodzeni są zobowiązani do wskazania danych: imię, nazwisko oraz adresu zamieszkania zwycięzcy i pozostałych nagrodzonych [dalej: „Dane Nagrodzonego”], celem umożliwienia Organizatorowi wysłania Nagrody.
 5. Odmowa podania Danych Nagrodzonego lub brak odpowiedzi na maila o wygranej jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. W tym przypadku nagroda zostaje przyznana innemu uczestnikowi wskazanemu przez komisję konkursową.
 6. Nagroda zostanie przesłane przez Organizatora zgodnie z przekazanymi Danymi Nagrodzonego w terminie 14 dni od otrzymania Danych Nagrodzonego.
 • 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję.
 3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu, a w razie problemów interpretacyjnych decyzję podejmie Organizator konkursu.
 4. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji, a stosowny list z decyzją zostanie nadany bezzwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 6. W sprawach spornych prawem właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym jest sąd polski właściwy dla siedziby Organizatora. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu zarówno w imieniu swoim, jak i w imieniu swojego małoletniego dziecka, jeżeli to ono jest autorem zadania konkursowego.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych jego i jego małoletniego dziecka. Administratorem danych osobowych jest RedGil Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brylantowa 3, 05-077 Warszawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania nagrodzonym nagród rzeczowych wskazanych w § 3, przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji, i będą przechowywane do czasu faktycznego wydania nagród oraz zrealizowania związanych z konkursem obowiązków prawnych i prawno – podatkowych.
 4. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników oraz ich małoletnich dzieci,nie będą udostępniane podmiotom trzecim oprócz podmiotu zajmującego się doręczeniem nagrody, to jest firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Przesłanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna na przetwarzanie podanych danych osobowych dziecka, którego praca bierze udział w konkursie oraz danych osobowych jego prawnego opiekuna.
 5. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach reklamowych, multimedialnych oraz drukowanych, powstałych podczas wręczania nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia lub zmniejszenia puli nagród.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego Oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)
 10. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).